Điều khoản dịch vụ tại GYB Agency

Dù khách hàng có thể bỏ qua những điều khoản dịch vụ này nhưng GYB Agency cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của Khách hàng và những điều khoản quan trọng khác trong quá trình sử dụng các dịch vụ của GYB Agency.

1. Các định nghĩa

1.1 Về GYB Agency

GYB Agency là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ SEO TPHCM, viết bài chuẩn SEO, Google Ads và thiết kế website. Với quy trình triển khai SEO chuẩn và các dịch vụ website hiệu quả, GYB Agency giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, tăng cường vị thế cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của họ đến với người tiêu dùng trên Internet.

1.2 Các dịch vụ GYB Agency đang cung cấp

Hiện nay, GYB Agency đang cung cấp các dịch vụ nổi bật sau:

 • Dịch vụ SEO
 • Google Ads
 • Chăm sóc Website
 • Thiết kế Website
 • Viết bài chuẩn SEO

1.3 Khách hàng của GYB Agency là những ai?

Khách hàng của GYB Agency bao gồm cả Pháp nhân và Cá nhân đã, đang và sẽ có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc mong muốn sử dụng một trong các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

2. Quyền, nghĩa vụ của khách hàng

2.1. Thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Phí Dịch vụ và các chi phí phát sinh (nếu có) đối với GYB Agency.

2.2. Phê duyệt các kế hoạch thực hiện dự án do GYB Agency lập ra trong thời hạn hợp lý để đảm bảo tiến độ công việc không bị chậm trễ hoặc gián đoạn.

2.3. Cung cấp đầy đủ các thông tin tài khoản truy cập vào bảng điều chỉnh nội dung website (CMS), công cụ đo lường hiệu quả trang web (Google Analytics, Google Search Console). Đồng thời là các tài liệu cần thiết cho việc thực hiện dự án theo yêu cầu của GYB Agency.

2.4. Cử người đại diện có thẩm quyền và năng lực phù hợp để đảm bảo việc phối hợp và thực hiện công việc với GYB Agency được tiến hành một cách kịp thời.

2.5. Trong trường hợp người đại diện của Khách hàng chủ động chậm trễ hoặc gián đoạn việc phối hợp với GYB Agency mà không có thông báo trước, dẫn đến kết quả dự án không đạt như cam kết, GYB Agency có quyền gia hạn thời gian thực hiện dự án. Hoặc tạm dừng triển khai và nghiệm thu dự án trước thời hạn kết thúc hợp đồng.

2.6. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền và đảm bảo tính hợp pháp của các hình ảnh, âm thanh hay nội dung trên website của Khách hàng.

2.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc tự ý thực hiện các phương pháp SEO khác hoặc thuê thêm các đối tác SEO để thực hiện trên cùng một website đã ký kết với GYB Agency mà không có sự xác nhận của GYB Agency trong thời gian hợp tác.

2.8. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc tự ý thay đổi nội dung, hình ảnh, cấu trúc của website mà không có sự hỗ trợ tham vấn và xác nhận của GYB Agency trong thời gian hợp tác.

2.9. Trong trường hợp Khách hàng tự ý hủy bỏ/điều chỉnh Dịch vụ hoặc phạm vi công việc của Hợp đồng gây ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng đã ký giữa hai bên, Khách hàng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất cho GYB Agency (nếu có) đối với tất cả các cam kết, phí huỷ bỏ, khoản bồi thường và các trách nhiệm tài chính khác mà GYB Agency phải chịu đối với bên thứ ba.

2.10. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

2.11. Hỗ trợ điều chỉnh các lỗi kỹ thuật của website theo checklist của GYB Agency sau khi hoàn thành việc kiểm tra trang web để xác định các lỗi về cấu trúc website, kỹ thuật (lỗi code), UX & UI so với thị trường. Thống nhất với GYB Agency về thời hạn chỉnh sửa, hạng mục và người đảm nhận việc chỉnh sửa. Nếu Khách hàng điều chỉnh chậm hơn so với thời hạn thống nhất thực thi giữa hai bên, số ngày chậm trễ đó sẽ được cộng dồn vào thời hạn triển khai Hợp đồng cho GYB Agency.

3. Quyền và nghĩa vụ của GYB Agency

3.1. Lập và trình bày kế hoạch thực hiện cho từng Dự án theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng và sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch theo yêu cầu.

3.2. Cam kết thực hiện công việc đúng yêu cầu và theo tiến độ đã thỏa thuận cho từng Dự án, dựa trên Phụ lục và kế hoạch đã được phê duyệt trước đó.

3.3. Theo dõi và giám sát việc tương tác, liên lạc với Khách hàng qua các phương tiện truyền thông để đảm bảo việc hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho họ được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3.4. Sẵn sàng hỗ trợ tham vấn cho Khách hàng trước khi họ thực hiện thay đổi giao diện hoặc cấu trúc website có thể ảnh hưởng đến hiệu quả SEO

3.5. Cam kết hỗ trợ Khách hàng trong khả năng của mình nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

3.6. Thông báo kịp thời cho Khách hàng về bất kỳ thay đổi lớn nào trong thuật toán của Google có thể ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục phù hợp.

3.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ sai sót nào trong quá trình thực hiện dự án và sẽ thông báo cho Khách hàng cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục thích hợp.

3.8. Có quyền chỉ định hoặc thuê lại bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện một phần của các công việc được đề ra trong Hợp đồng và các Phụ lục tương ứng.

3.9. Cam kết xuất hóa đơn GTGT đầy đủ cho Khách hàng theo quy định của pháp luật.

3.10. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa hai bên.

 

4. Điều khoản về các sự kiện bất khả kháng

4.1. Sự kiện bất khả kháng được định nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách không thể dự đoán và không thể kiểm soát được, mặc dù các Bên đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong khả năng của mình. Các sự kiện này bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công, khởi nghĩa, bạo loạn,… do quyết định của cơ quan Nhà nước mà không phải từ lỗi của bất kỳ Bên nào.

4.2. Trong trường hợp một trong các Bên không thể thực thi được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng, Bên cạnh đó phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia và tiến hành mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.

4.3. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 03 (ba) tháng kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng thông qua việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên kia về ý định chấm dứt Hợp đồng.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1. Trong mọi trường hợp, các thông tin, hình ảnh, tài liệu, số liệu, video và các sản phẩm liên quan đến trang web của Khách hàng, được Khách hàng cung cấp (gọi chung là “Tài nguyên”), hoàn toàn thuộc sở hữu của Khách hàng và/hoặc đối tác của Khách hàng. Hợp đồng không áp đặt bất kỳ điều khoản nào về việc chuyển quyền sở hữu của các Tài nguyên này cho GYB Agency.

5.2. GYB Agency cam kết không trao đổi, mua bán, tặng hoặc sử dụng các Tài nguyên thuộc quyền sở hữu của Khách hàng cho bất kỳ mục đích nào. Trong trường hợp GYB Agency sử dụng các Tài nguyên mà không có sự cho phép, GYB Agency sẽ phải chịu các hình phạt theo quy định tại Điều 5.4.

5.3. Hai Bên hiểu rằng, dữ liệu, phương pháp thực hiện Dịch vụ và kỹ thuật mà GYB Agency sử dụng trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều thuộc sở hữu của GYB Agency. Khách hàng cam kết không sử dụng các tài liệu, dữ liệu và phương pháp này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định tại Điều 5.4.

5.4. Trong trường hợp một Bên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên kia, Bên vi phạm sẽ phải chịu các hình phạt sau đây:

5.4.1 Trường hợp Khách hàng là Bên vi phạm, Khách hàng sẽ phải: (i) thu hồi và hủy bỏ việc sử dụng trái phép các dữ liệu và phương pháp thực hiện; (ii) hoàn trả cho GYB Agency toàn bộ các khoản thu thu được từ việc sử dụng trái phép này; (iii) bồi thường cho GYB Agency mọi thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm.

5.4.2 Trường hợp GYB Agency là Bên vi phạm, GYB Agency sẽ phải: (i) thu hồi và hủy bỏ ngay lập tức việc sử dụng Tài nguyên của Khách hàng; (ii) hoàn trả cho Khách hàng toàn bộ các khoản thu thu được từ việc sử dụng trái phép này; (iii) bồi thường cho Khách hàng mọi thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm.

6. Bảo mật, chống tham nhũng

6.1. Bảo mật

Trong suốt Thời hạn của Hợp đồng, các Bên cam kết rằng tất cả thông tin và tài liệu thu được thông qua việc thực hiện Hợp đồng sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ Bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận trước của các Bên, trừ khi:

 • GYB Agency hoặc Khách hàng tiết lộ thông tin hoặc tài liệu thu được từ Hợp đồng cho Bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng.
 • GYB Agency công bố thông tin về việc thực hiện Hợp đồng để quảng bá dịch vụ của GYB Agency.
 • Các Bên cung cấp thông tin và tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6.2. Chống tham nhũng

Khách hàng và nhân viên của Khách hàng cam kết không cung cấp hoặc nhận bất kỳ lợi ích nào từ nhân viên hoặc nhà thầu phụ của GYB Agency nhằm mục đích giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng. Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho GYB Agency khi biết hoặc có cơ sở để nghi ngờ tồn tại bất kỳ việc cung cấp hoặc nhận lợi ích nào như đã nêu trên.

7. Thời hạn Hợp đồng

7.1. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng sẽ được quy định rõ trong Hợp đồng.

7.2. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.

7.3. Trong trường hợp đến thời điểm hết hạn của Hợp đồng mà có bất kỳ Phụ lục nào đã được ký kết nhưng chưa được thực hiện xong thì Hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm một khoảng thời gian hợp lý để các Bên hoàn tất nghĩa vụ theo Phụ lục đã ký đó.

7.4. Hợp đồng được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

 

8. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng

8.1. Các Bên được quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

 • Các Bên cùng thống nhất chấm dứt Hợp đồng.
 • Xảy ra trường hợp bắt buộc chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng.
 • Một Bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bên còn lại về vi phạm đó.

8.2. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 8.1 đã nêu, các Bên không được phép đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

8.3. Trừ khi có thoả thuận khác, khi Hợp đồng hoặc bất kỳ Phụ lục có liên quan nào bị chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Điều 8.1:

 • Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho GYB Agency tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đã thực hiện dựa trên tổng khối lượng công việc được giao. Việc thanh toán phí dịch vụ không ảnh hưởng đến quyền của các Bên trong việc yêu cầu thanh toán lãi chậm trả hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Hợp đồng.
 • GYB Agency sẽ bàn giao các sản phẩm đang thực hiện cho Khách hàng sau khi Khách hàng hoàn tất việc thanh toán đầy đủ phí dịch vụ được tính theo tỷ lệ % khối lượng công việc đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được bàn giao ngay tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng, theo tình trạng hiện tại vào ngày chấm dứt Hợp đồng.

8.4. Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không qua sự thống nhất của hai Bên, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho GYB Agency giá trị của Hợp đồng trong 01 (một) tháng.

9. Điều khoản tranh chấp

9.1. Trong quá trình thực hiện theo Hợp đồng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh hoặc tranh chấp liên quan đến Hợp đồng, mỗi Bên cần thông báo cho đối phương để cùng giải quyết vấn đề đó trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích chung của cả hai Bên.

9.2. Trong trường hợp không thể đạt được sự thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

9.3. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm phí hòa giải, phí trọng tài, phí lệ phí, chi phí thuê bên thứ ba để giải quyết tranh chấp,… sẽ do Bên thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán.

10. Điều khoản rủi ro

10.1. Kết quả của việc hợp tác giữa Khách hàng và GYB Agency sẽ không được đảm bảo nếu Khách hàng không tuân theo các thỏa thuận đã được quy định trước đó bởi GYB Agency trong Phụ lục 01 kèm theo Hợp đồng.

10.2. Kết quả công việc được thoả thuận trong Hợp đồng giữa 02 (hai) Bên sẽ không được đảm bảo nếu trong quá trình hợp tác, Khách hàng tự ý thay đổi các yếu tố trên website hoặc áp dụng các phương pháp SEO khác mà không có sự xác nhận từ GYB Agency.

10.3. Hiệu quả của mỗi phương pháp SEO áp dụng trên mỗi thị trường cạnh tranh sẽ có thời gian phát huy hiệu quả khác nhau, nhưng không vượt quá 3 tháng.

10.4. Trong quá trình triển khai SEO theo hướng dẫn của GYB Agency, nếu có các đợt cập nhật thuật toán lớn của Google ảnh hưởng đến hiệu quả SEO, GYB Agency sẽ thông báo ngay cho Khách hàng và được quyền có thêm thời gian để khắc phục.

10.5. Trong trường hợp Khách hàng không hỗ trợ hoặc không hỗ trợ kịp thời các đầu mục công việc mà GYB Agency đã gửi, thời gian cam kết sẽ được tính thêm tương ứng với số ngày mà Khách hàng đã không hoàn thành việc hỗ trợ.

11. Những điều khoản chung

11.1. Mọi cá nhân và phương thức liên hệ giữa GYB Agency và Khách hàng được rõ ràng quy định trong Hợp đồng.

11.2. Hợp đồng tại GYB Agency được lập và điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình thực hiện.

11.3. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng cần được thực hiện bằng văn bản và ký bởi các bên theo dạng Phụ lục của Hợp đồng.

11.4. Các Phụ lục của Hợp đồng sau khi được ký kết hợp lệ bởi các Bên sẽ được coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng, đảm bảo tính toàn vẹn và rõ ràng của các điều khoản và điều kiện.

 

12. Quy định và hình thức thanh toán

12.1. Phí dịch vụ cho mỗi Dự án sẽ được thanh toán thông qua chuyển khoản theo lịch trình được quy định cụ thể trong hợp đồng.

12.2. Trong trường hợp Khách hàng chậm thanh toán chi phí theo lịch trình quy định, Khách hàng sẽ phải trả thêm tiền lãi cho bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán chậm trả nào theo mức lãi suất bằng với 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh việc chậm thanh toán. Thời gian chậm thanh toán sẽ được tính vào thời gian thực hiện dự án, tự động gia tăng số ngày thực hiện. Trong trường hợp chậm trễ quá 14 ngày, GYB Agency có quyền tạm dừng triển khai dự án cho đến khi nhận được thanh toán.

12.3. Thông tin tài khoản thanh toán:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH TMDV GYB SEO

Số tài khoản: 7472345678999

Ngân hàng: Ngân hàng Quân Đội – Chi Nhánh Quảng Trị

13. Chính sách hoàn trả

13.1. Nếu sau khi hợp đồng kết thúc, số lượng từ khóa đạt KPI 100%, GYB Agency sẽ tiến hành nghiệm thu và chuyển sang giai đoạn duy trì. Trong trường hợp số lượng từ khóa đạt KPI ít hơn, có hai trường hợp xảy ra:

 • Trường hợp 1: Khách hàng đồng ý cho GYB Agency gia hạn thêm từ 1 đến 2 tháng để tiếp tục công việc. Nếu sau thời gian gia hạn không đạt được KPI, sẽ chuyển sang trường hợp 2.
 • Trường hợp 2: Dựa trên kết quả KPI không đạt, GYB Agency sẽ hoàn trả chi phí cho Khách hàng theo tỷ lệ KPI hoàn thành công việc.

13.2. Tỷ lệ % hoàn trả chi phí Organic Traffic sẽ tương ứng với tỷ lệ % lượng Organic Traffic chưa đạt được so với tổng Organic Traffic cam kết (đo bằng Google Analytics).

14. Chính sách bảo hành/bảo trì

Sau khi hoàn thành nghiệm thu hợp đồng, GYB Agency sẽ thực hiện chính sách bảo hành trong vòng 30 ngày. Điều kiện để áp dụng chính sách bảo hành là kết quả nghiệm thu trước đó phải đạt mức duy trì ở ít nhất 90% (với dự trù rủi ro 10% do cập nhật thuật toán của Google).

Trên đây là những nội dung trong điều khoản dịch vụ GYB Agency mà khách hàng cần nắm rõ khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn, hãy liên hệ với GYB Agency để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.

CÔNG TY TNHH TMDV GYB SEO

 • Hotline: 0862 286 369
 • Tư Vấn SEO: 0986 270 721
 • Địa chỉ:Tầng 2, 294 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: info@gyb.vn